واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در خراسان رضوی به تعداد 664 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ژینوپک نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویمحمود خسروی 429
چاپ و تبلیغات نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویعیسی حسینی مشهد.بلوار دانش اموز547
چاپخانه کیارنگ نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویاستیری - طاهری سپاد - بهارستان 3 - اولین تقاطع سمت راست 1191
چاپخانه آبتین نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویمهندس سعیدسعیدیپورخراسان رضوی .مشهد.بلوارحرعاملی نبش حرعاملی76 622
چاپ خرمی نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویمحسن خرمی خراسان رضوی شهرستان خلیل آبادخیابان انقلاب 51130
طراح و گرافیست نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویاحسان گلزاری 269
آفتاب طوس نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویموسوی مشهد . خیام شمالی802
انتشارات خبوشان نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی ابوالفضل هراتیقوچان بازار مشهد بعد از چهارراه دوم ط فوقانی فیزیوتراپی ترگل پ 292157
نقاشی نازپرور خ رض نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی ناهید نازپرورمشهد-بین مطهری شمالی 29 و31پلاک 585147
تبلیغات پردیس نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویمحمد حسن جاوریکاشمر-خ امام روبروی امام 12 تبلیغات پردیس مجتمع شهرداریطبقه دوم واحد307142
فرهنگسرای فردوسی نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویمحمد جعفر یا حقیانتهای بلوار معلم بین میدان دندانپزشکان و سه راهی فارغالتحصیلان پ 22144
مجتمع نمایشی پستو خ رض نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی یاسر عودیدانشجو 6 پ 59/1102
انتشارات چراغ حکمت نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی محمدعلی حسینی نژادخراسان رضوی مشهد فلکه برق استگاه مترو پ1133
انتشارات گلبرگ نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی سمیرا محمدی بردرمعلم 75/8 موسسه آموزش عالی خراسان142
اف جی نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویاحمد قدمگاهی خراساناول خیابان دانشگاه _از سمت تقی آباد به سمت چهارراه دکترا مغازه هفتم 100
انتشارات آستان قدس نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی مسعود فرزانهمشهد بلوار سجادجانباز جنوبی جنب شرکت نفت105
انتشارات همیاران جوان- رنگین کتاب نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی محمدکاظم دبیریابطالی103
انتشارات آستان قدس نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی مسعود فرزانهمشهد بلوار سجادجانباز جنوبی جنب شرکت نفت99
ناشران گلستان شماره1 نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی سیدمرتضی امیریسه راه ادبیات -بازار گلستان108
فاروق نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی سیدحسام فارقیپیروزی 24-میرکی 11 -پلاک 351103