واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در خراسان رضوی به تعداد 664 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ژینوپک نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویمحمود خسروی 305
چاپ و تبلیغات نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویعیسی حسینی مشهد.بلوار دانش اموز455
چاپخانه کیارنگ نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویاستیری - طاهری سپاد - بهارستان 3 - اولین تقاطع سمت راست 1082
چاپخانه آبتین نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویمهندس سعیدسعیدیپورخراسان رضوی .مشهد.بلوارحرعاملی نبش حرعاملی76 527
چاپ خرمی نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویمحسن خرمی خراسان رضوی شهرستان خلیل آبادخیابان انقلاب 51026
طراح و گرافیست نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویاحسان گلزاری 197
آفتاب طوس نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویموسوی مشهد . خیام شمالی730
انتشارات خبوشان نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی ابوالفضل هراتیقوچان بازار مشهد بعد از چهارراه دوم ط فوقانی فیزیوتراپی ترگل پ 29298
نقاشی نازپرور خ رض نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی ناهید نازپرورمشهد-بین مطهری شمالی 29 و31پلاک 58590
تبلیغات پردیس نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویمحمد حسن جاوریکاشمر-خ امام روبروی امام 12 تبلیغات پردیس مجتمع شهرداریطبقه دوم واحد30790
فرهنگسرای فردوسی نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویمحمد جعفر یا حقیانتهای بلوار معلم بین میدان دندانپزشکان و سه راهی فارغالتحصیلان پ 2293
مجتمع نمایشی پستو خ رض نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی یاسر عودیدانشجو 6 پ 59/175
انتشارات چراغ حکمت نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی محمدعلی حسینی نژادخراسان رضوی مشهد فلکه برق استگاه مترو پ188
انتشارات گلبرگ نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی سمیرا محمدی بردرمعلم 75/8 موسسه آموزش عالی خراسان91
اف جی نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضویاحمد قدمگاهی خراساناول خیابان دانشگاه _از سمت تقی آباد به سمت چهارراه دکترا مغازه هفتم 72
انتشارات آستان قدس نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی مسعود فرزانهمشهد بلوار سجادجانباز جنوبی جنب شرکت نفت75
انتشارات همیاران جوان- رنگین کتاب نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی محمدکاظم دبیریابطالی74
انتشارات آستان قدس نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی مسعود فرزانهمشهد بلوار سجادجانباز جنوبی جنب شرکت نفت71
ناشران گلستان شماره1 نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی سیدمرتضی امیریسه راه ادبیات -بازار گلستان76
فاروق نشر و انتشارات در خراسان رضوی_انتشارات در خراسان رضوی سیدحسام فارقیپیروزی 24-میرکی 11 -پلاک 35173