واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در خراسان شمالی به تعداد 3 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
انتشارات امیرحسام نشر و انتشارات در خراسان شمالی_انتشارات در خراسان شمالیزهره سادات فیض آبادی 795
جهان چاپ نشر و انتشارات در خراسان شمالی_انتشارات در خراسان شمالیحیدرزاده 779