واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در همدان به تعداد 2 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مجتمع چاپ پایتخت نشر و انتشارات در همدان_انتشارات در همدان  همدان خیابان پاستور789
چاپ کارت ویزیت و تراکت نشر و انتشارات در همدان_انتشارات در همدانعلی شریفیبرج پاستور طبقه 3622