واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در مازندران به تعداد 79 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
انتشارات کریمی نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانمهندس کریمی قائمشهر خ جوییار. نبش خزر۶146
چاپ روز نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانآقای حمیدیخیبان امام نبش کوچه بانک سینا چاپ روز374
چاپ اکبری نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانمظاهر اکبریمحمود آباد480
آگهی و تبلیغات نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانعلیرضا تقیان 200
انتشارات نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندران رامسر.خ 15خرداد.کوی اندیشه. 276
نشریه سراسری بازتاب نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانسرپرست غرب مازندران : مشهدی 334
حروفچینی کامپیوتری ملی نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانمهرداد حاجی پورآمل خیابان امام رضا بلوار صدف 292
حروف چيني كامپيوتري نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانمهرداد رسوليآمل خيابان مهديه پاساژ مقصودنيا148
ترام نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانسيده فاطمه فاطميآمل- خيابان شهيد بهشتي انديشه 63256
كهن نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانعلي فلاحآمل-خ امامرضا(ع) پاساژ محمدي208
پارسيان نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانزينب صياديسه راهي آهنگركلا - جنب پاساژ علوي174
چاپ پارس نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانجوادكيانيروستاي رودبار222
چاپ پارس نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانجوادكيانيسبزه ميدان -روبروي مصلي223
آرياگستر نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانرشيد فلاحبلوارجانبازان188
آفتاب شمال نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانبهزاد اكبريخ امام خميني -آفتاب 24214
چاپچي چاپ نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانمسعود خليليبازار هاشمي191
آشنا نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانصغري نصرالهيخ امام رضا-كوي برزگر205
حروف چيني كامپيوتري نيما نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندراننعمت شعبانيخ امام رضا -رضوان 43146
حروف چيني كامپيوتري اميد نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندرانافسانه كياخ شيخ فضل الله نوري-فرهنگشهر156
حروف چيني كامپيوتري مدرن نشر و انتشارات در مازندران_انتشارات در مازندراننادرنجفيخ طالب آملي-درياي 13175