واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در قزوین به تعداد 14 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ملزومات چاپ نشر و انتشارات در قزوین_انتشارات در قزوینمولایی 1059
ملل نشر و انتشارات در قزوین_انتشارات در قزویننیک نامی قزوین، شهرک کورانه چاپ ملل 424
چاپ دیجیتال پارسه نشر و انتشارات در قزوین_انتشارات در قزوینمحسن قضایی قزوین .محمدیه,جنب شهرداری 1268