واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در سمنان به تعداد 1 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
چاپ پارچه های تبلیغاتی - سیلک نشر و انتشارات در سمنان_انتشارات در سمنانهدایتیدامغان ، کمربندی ، روبروی پمپ بنزین عصاری ، چاپ هدایتی 841