واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در هرمزگان به تعداد 2 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
روزنامه اقتصاد کیش نشر و انتشارات در هرمزگان_انتشارات در هرمزگانابراهیم ارزانی کیش،خیابان فردوسی،ویلاهای مروارید،بلوک b3 طبقه سوم ، واحد 7152221
کتاب سرای امام خمینی نشر و انتشارات در هرمزگان_انتشارات در هرمزگانمحمدرضاملای خیابان شهید بهشتی جنب اموزش پرورش ناحیه 2402